San Jose National High School E-portal

No student should be left behind..

News

TLE Automotive

Posted by San Jose National High School on May 6, 2013 at 12:10 AM Comments comments (0)

Source Bureau of Secondary Education

Module Table of  Contents

Module 01 Mag-oto-oto Ka Na? Fundamentals of Automotive

Module 02 Makina Clasika- Engine Classification

Module 03 Spaghetti Engine - Engine Auxilliaries

Module 04 Working Together

Module 05  Horse Power

Module 06 Plastik Man- Steering and Suspension System


Values Education: Source: Bureau of Secondary Education Philippines

Posted by San Jose National High School on April 28, 2013 at 11:50 AM Comments comments (1)

Module 1 Isang Buhay, Isang Dios

Module 2 Angat Ka!

Module 3 Ang Tamang Pagiisip

Module 4 Manampalataya Ka at Kumilos

Module 5 Iba't Iba Pero Pareho

Module 6 Ang Kaibuturan ng Tao

Module 7 Ako Ang Iyong Konsensya

Module 8 Moralidad Ko Ingatan Ko

Module 9 Panatag Ka?

Module 10 Gaano Ka Ba Kalaya?

Module 11 Katotohanan, Panindigan Mo!

Module 12 Katatagan ng Kalooban

Module 13 Matalinong Paghusga

Module 14 Walang Labis, Walang Kulang

Module15

Module 16 Isang Buhay, Isang Kaluluwa

Module 17 Kapag Tumibok ang Puso

Module 18 Wastong Pamamahala

Module 19 Anu Ang Inyong Minamahalaga?

Module 20 Iwasan, Huway Subukan

Filipino IV Source: Bureau of Secondary Education Philippines

Posted by San Jose National High School on April 28, 2013 at 10:45 AM Comments comments (0)

Module 1 Pagsusuri ng Akda ng Teoriyang Humanismo at

Module 2 Pagsusuri ng Akda ng Teoriyang Romantisismo

Module 3 Pagsusuri ng Akka ng Imanismo at Romantisismo

Module 4 Pagsusuri  Akda ng Batay sa Pananaw Sosyolohikal

Module 5 Pagsusulat ng Liham-Pangangalakal na Nag-aaplay sa T...

Module 6  Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoriyang Naturalismo

Module 7 Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoriyang Feminismo

Module 8 Pagsusuri sa Romantisismo at...

Module 9 Pagsusuri sa Akda Batay sa Realismo at  Sosyolohikang....

Module 10 Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoriyang EKsisten....

Module11 Pagsusulat  ng Isang Suring-Pelikula

Module 12 Pagsusuri sa Akda Batay sa Ibat-ibang P...

Module 13 Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoriyang Naturalism

Module 14 Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoriyang Feminismo...

Module 15 Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoriyang Humanismo

Module 16 Pagsusuri ng  Akda sa Teoriyang Realismo

Module 17 Pamagat: Pagsasaling-wika

Module 18 Pagsusuri sa Akda Batay sa Pagkapanitikan Nito

Module 19 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoriyang Naturalismo

Module 20 Pagsusuri ng Akda sa Teoroyang Romantisismo at ...

Module 21 Pagsusuru ng Akda Batay sa Teoriyang Naturalismo...

Module 22 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoriyang Realismo at ...


Science IV Module: Source: Bureau of Secondary Education Philippines

Posted by San Jose National High School on April 28, 2013 at 10:20 AM Comments comments (0)

Module 1  Pure Basic Science

Module 2  Energy in Society

Module 3 The Nature and Properties of Light

Module 4  Optical Instrument

Module 5 Radiation Around Us

Module 6 Experiencing Electricity

Module7  Electric Circuits

Module 8  Electromagnetism

Module 9 Going Places

Module 10 Force and Motion

Module 11 Work, Energy, Power and Machines

Module 12 Mechanical Properties of  Matter

Module 13  Transit Energies

Module 14 Thermodynamics

Module 15 Waves Carrier of Energy

Module 16 Sound

Module 17 Wireless Communication

Module 18 Electronics

EASE Math IV Module: Source Bureau of Secondary Education Philippines

Posted by San Jose National High School on April 26, 2013 at 11:55 AM Comments comments (8)

Module 1 Functions

Module 2a  Linear Functions

Module 2b Linear Functions

MOdule 2c Liner Functions

Module 3a Qudratic Functions

Module 3b Quadratic Functions

MOdule 3c Quadratic Functions

Module 3d  Quadratic Functions

Module 4a Polynomial Functions

Module 4b Polynomial Functions

Module 4c Poloynomial Functions

Module 4a Exponential Functions

Module 4b Exponential Functions

Module 4c Exponential Functions

Module 4d Exponential Functions

MOdule 4e Exponentia Functions

Module 5a  Circular Functions

Module 5b Circula Functions

Module 5c Circular Functions

Module 5d Circular Functions

Module 5e Circular Functions

Module 5f  Circular Functions

Module 6a Triangle Trigonometry

Module 6b Triangle Trigonometry

Module 6c Triangle Trigonometry

Module 7a Statistics

Module 7b Statistics

Module 7c Statistics

EASE Module for Araling Panlipunan IV: Source Bureau of Secondary Education Philippines

Posted by San Jose National High School on April 26, 2013 at 11:40 AM Comments comments (4)

Module 1 Katuturan at Kahalagahan ng Ekonomiks

Module 2  Pilipinas Pinagpala ng Inang Kalikasan

Module 3 Produksyon: Proseso ng Pagsama-sama

Module 5 Pagkonsumo

Module 6 Distribusyon at Alokasyon

Module 7 Ang Pamilihan at Struktura Nito

Module 8

Module 9 Implasyon

Module 10

Module 11

Module 12 Sektor ng Agrikultura, Industria at Pangangalakal

Module 13

Module 14  Patakaran sa Pananalapi

Module 15

Module 16 Pambansang Kaunlaran

Modle 17 Ang Suliranin, isyu at Programang Pangkaunlaran

Module 18 Ang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran